DOI: 10.1055/s-00000151

Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction

References

Zhang Y, Gu XM, Cai YJ, Duan DH.
[A revised scheme for LeFort classification of upper jaw fractures].

Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2005;
40 (02) 134-136

Download Bibliographical Data

Search in: